Betongelement

Flexibla systemlösningar

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Att ha Starka som samarbetspartner innebär korta kontaktvägar och hög grad av service. Öppenhet och kreativ dialog bildar stommen när vi tillsammans med kunden formar betongelementens utseende och funktion. Våra elementprodukter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Från start till mål
Med sakkunnig rådgivning från oss redan i budgetskedet förenklas processen för dig som kund betydligt. Vi är en samarbetspartner genom hela projekteringsstadiet och tillsammans hittar vi en kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig lösning.

Vi löser dina önskemål
Flexibiliteten i vår produktion är stor och tillverkningen anpassas alltid efter ditt önskemål. Det kan gälla allt från betongelementens storlek, utseende och färg till beaktande av transportsätt och leveranstid. Vi tillverkar såväl långa som korta serier och allt sker med det formbara, miljövänliga och beständiga material som betong är. Förutom
konstruktion och tillverkning erbjuder vi även montage på plats.

Ett naturligt miljöfokus
Vi arbetar ständigt för att optimera vårt miljöarbete. Våra formoljor och tillsatsmedel är utvalda med största omsorg för att minimera miljöpåverkan. Vi jobbar ständigt med att optimera våra betongrecept för att sänka vår miljöpåpverkan.

Läs mer

Projekt från start till mål

Varje projekt är unikt med sina speciella krav och förutsättningar. Därför jobbar vi alltid på samma sätt, med kundens behov i centrum. Det gör att vi kan leverera med högsta kvalitet i alla led.

1. Avtal och försäljning
Projektidén diskuteras med någon av våra kompetenta projektledare, som sedan följer med genom hela processen.

2 . Projektarbete
Starkas projektledare och konstruktörer planerar projektet så att allt ska vara förberett från start.

3. Tillverkning
Vi tillverkar produkterna i våra egna lokaler vilket innebär att produkterna är skyddade från påverkan av väder och vind.

4 . Leverans
Tiden för leverans planeras i god tid så att dukan vara säker på att få produkterna på den tid och plats du vill.

5 . Montering
Våra duktiga montörer är med och ser till att monteringen görs på ett effektivt sätt utifrån projektplan och ritningar.

6 . Projektet är klart
Alla produkter är på plats och har monterats.Nu väntar vi på nästa idé från dig!

Ytor

En färsk yta är en betongyta som inte hårdnat och därför är mottaglig för förändring av ytstrukturen. Med hjälp av olika tekniker kan en färsk yta bearbetas vilket påverkar ytans utseende och egenskaper. Bearbetningen av färska ytor utförs på horisontella överytor. När det gäller förtillverkade element bearbetas antingen godsidan av elementet som är vänd uppåt eller baksidan av elementet med godsidan nedåt.

Resultatet av bearbetningen påverkas av flera faktorer, bland annat kvaliteten på föregående bearbetning, typ av redskap, betongens konsistens och personalens kunnande och noggrannhet. Det är därför viktigt att provytor utförs eller att referensytor granskas. Den slutliga ytbearbetningen kan utföras på ytor med olika förbehandling vilket ger olika slutresultat. Här nedan ser du exempel på resultat av olika typer av ytbehandlingar.

Avdragen yta

Borstad yta

Brädriven yta

Rollad yta

Ströpplad yta

Stålglättad yta

Infärgning

Betong är inte bara ett flexibelt material vad gäller byggtekniska möjligheter. Genom att kombinera bearbetning och efterbehandling av ytor med tekniker för infärgning blir möjligheterna till olika estetiska uttryck närmast oändliga.

Färgning av betong sker med hjälp av olika typer av cement och ballast eller genom inblandning av färgpigment vid tillverkningen. När det gäller cement finns två sorter att välja mellan – gråcement och vitcement. Gråcement används för att få fram olika grånyanser medan vitcement används tillsammans med olika ballaster för att få fram ljusa kulörer på betongen. Framförallt de finare delarna av ballastmaterialet är avgörande för betongens kulör.

Iblandning av färgpigment
Med hjälp av vårt moderna system för uppvägning och dosering av färgpigment kan vi tillverka betongelementserier med jämna kulörer. Inte alla typer av pigment är lämpade för färgsättning av betong. För infärgning av betong används bara oorganiska pigment som utvinns från bergarter, mineral och metaller. Kraven på ett lämpligt pigment är många. Färgtonen får inte ändras när cementen hårdnar, pigmentet får inte innehålla ämnen som försämrar eller missfärgar den färdiga betongen och de vanliga kraven för utomhusfärger som UV-ljusbeständighet måste uppfyllas. De färgpigment som Starka använder uppfyller självklart alla dessa krav.

22 Vit VV 100

22 Vit VV 100 Slipad

27 Gräddvit

27 Gräddvit Patina

30 Sandgul Patina

50 Grafit SS 030

51 Grafit SS 050

51 Grafit SS 050 Patina

100 Grå

100 Grå Patina

904 Röd Patina Fronten

Grafit SS 050 Slipad

Slät formyta

Vitrum frilagd

Vitrum slipad

Efterbehandling

Betongytans utseende kan varieras på många sätt genom olika typer av efterbehandling. Med efterbehandling är det också möjligt att förbättra ytans tekniska egenskaper eller motståndskraft mot yttre påverkan.

Patina- eller åldringsbearbetning
Ballast med lika kornstorlek på ett åldringsbearbetat fasadelementger en levande materialkänsla på nära håll. På längre avstånd övergår utseendet till en texturupplevelse med en känsla av varierad kulör. Ytan kan liknas med en sandstensyta med taktil känsla.

Friläggning
Olika tillsatsmedel kan användas för att ge en kontrollerad fördröjning av härdningen. Friläggning kan göras till olika djup utan att påverka den underliggande betongen. När betongen uppnått god styrka avlägsnas formen och den ohärdade cementen tvättas bort. Stora möjligheter finns till varierade ytor genom att ytan delvis täcks med avmaskningar av tejp, plåt eller trä.

Målning
För att ge en betongyta en specifik kulör är målning med täckande eller laserande färg ett bra alternativ. Ur teknisk synpunkt utgör betongytan ett utmärkt underlag för målningsbehandling. Den målade betongytan håller sig renare och är lättare att tvätta än en omålad. Förutom de rent estetiska kraven ställs en rad krav på exempelvis slitstyrka och spricköverbryggande förmåga hos färgen.

Spritsputs
Efter avformning kan ett tunt lager puts med olika kornstorlekar sprutas på betongytan. Putsen kan också göras infärgad så att fasaden får en kulör. Genom att spruta fasaden på plats uppnås en fogfri fasad.

Klotterskydd
För att skydda fasaden mot klotter finns speciella produkter som kan appliceras utanpå en annan ytbehandling eller direkt på betongen. Produkterna som används
är mikroporösa och tillåter underlaget att andas.

Transport- & byggskydd
Produkter som skyddar fasaden under transport- och byggtiden kan användas utanpå en annan ytbehandling eller direkt på betongen. Skyddet påverkar inte ursprungsfärg eller ytstruktur, underlättar rengöringen vid byggtidens slut och bryts ner av UV-strålning efter cirka 6 månader.

Montage

Stommontaget går snabbt och då blir huset snabbt tätt. Det underlättar för en kort och ekonomisk byggtid. Vår egen montageavdelning ser till att stommen kommer på plats på ett tryggt och smidigt sätt.

Därför ska du välja betongelement

Betong består av sand, sten, kalk och vatten, alltså naturens egna material som sammanfogas till en stark och miljövänlig möjlighet. Betong tål höga temperaturer och stark kyla, stor tryckbelastning, hårt slitage, motstår vatten, skyddar mot buller, strålning och är formbar. Den har mycket god värmelagringskapacitet och är inte brännbar. Vår huvudidé är att projektera, tillverka och montera kundanpassade systemlösningar med hög grad av prefabricering för ett kvalitetssäkrat och industriellt byggande till entreprenörer och byggherrar.

Stor vikt läggs vid miljöansvar och ökad miljöanpassning och då passar det bra med system och material som har lång livslängd.

Allt fler upptäcker betongelementens stora fördelar. Snabbt, starkt och torrt, tre viktiga faktorer för ekonomiskt och säkert byggande. Att uppföra råbyggnaden med isolerade väggar av sandwichkonstruktion och betongbjälklag ger snabbt väderskyddade lokaler och därmed arbetsvänligt inneklimat. Det innebär att den fortsatta byggverksamheten kan skötas både effektivt och säkert. Detta ger ökad trygghet i byggandet och säkerställer slutresultatets kvalitet, både för byggare och byggherre.

Dagens moderna elementproduktion ger närmast obegränsade möjligheter att variera en byggnads fasad genom förändringar i form färg och ytbehandling. Genom att upprepa en elementtyp i fasaden hålls byggkostnaden nere även om formen är speciell och exklusiv. Vi har ett genuint kunnande där vi blandar gammaldags hantverk och modern produktionsteknologi, allt för att slutresultatet skall bli det bästa. Välkommen med dina önskemål så kan vi diskutera ut efter dina speciella behov.

Miljövänligt
Betong är ett miljövänligt material med lång livslängd som går bra att både återanvända och återvinna. Att bygga med betongelement är att bygga för god miljö som ger sunda hus och anläggningar. Såväl utvändigt som invändigt. Betong passar därför väl in i en byggprocess baserad på kretsloppets principer.

Sunda byggnader
Kretsloppsfrågorna är viktiga ur miljösynpunkt, men lika viktig är den inre miljön under byggnadens livslängd. Betongens goda egenskaper är en garanti för att bästa möjliga boendemiljö kan erhållas med betonghus. Torra betongkonstruktioner ger sunda hus.

Möjligheter att ändra och anpassa
Betongens höga hållfasthet betyder att man kan bygga med stora spännvidder och ett fåtal vertikala bärningar. Detta ger större frihet att utnyttja ytorna för olika behov. Det är alltså lätt att utforma hus med funktionella och flexibla lösningar.

Ljudisolerande
God ljudmiljö är den, enligt ett flertal undersökningar, viktigaste faktorn för ett bra boende. Över 80% av boende i flerfamiljhus anser att bra ljudisolering är viktigast. Ett tungt material som betong isolerar mycket effektivt mot ljud som fortplantar sig genom luften, dvs praktiskt taget allt ljud. S k stegljud, som fortplantas i själva materialet, isolerar man lätt med lämplig konstruktion och golvbeläggning.

Hög teknisk kvalitet
Inomhustillverkning av betongelement med ändamålsenliga produktionsanordningar gör att kvalitén blir jämn. Till detta kommer en effektiv tillverkningskontroll av vår produktion enligt Betong och Ballast Certifiering (BBC) AB som garanterar att elementen uppfyller alla krav på hållfasthet, måttriktighet och beständighet. Vi arbetar dessutom i enlighet med ISO-standarden.

Billig drift och underhåll
Betong har stor förmåga att motstå olika former av kemisk och mekanisk påverkan, vilket ger låga underhållskostnader. Betongens beständighet ger dessutom byggnaden lång livslängd och därmed möjlighet till en lång avskrivning.

Energisnål
Betong är ett tungt material som här hög värmekapacitet, dvs den kan lagra värmeenergi i byggnadsstommen. Denna egenskap kan vi idag utnyttja metodiskt på så sätt, att överskottsvärme lagras för att senare utnyttjas när man behöver tillföra byggnaden värme. Ytterväggar av betong ger dessutom täta byggnader som enkelt och effektivt kan värmeisoleras. Med både stomme och yttervägg av betong får man alltså ett energisnålt hus.

Brandsäker
Väggar och bjälklag av betong förhindrar att branden sprids mellan intilliggande brandceller. Därmed får man en säker utrymning av byggnaden. Efter branden är skadorna på stommen sällan större än att den kan återanvändas efter reparation.

God arbetsmiljö
Den snabba produktionen gör att man på kort tid får en klimatskyddad byggarbetsplats, ”tät byggnad”, där kompletterings- och inredningsarbetena kan utföras inomhus. JM Bygg har genomfört ett forskningsprojekt (BFR A10:1996) som visade att mängden spill på byggarbetsplatsen minskade med 7 m³/lägenhet när man byggde stommen med betongelement.

Snabb produktion
Först och främst skall beställaren ta tillvara den korta produktionstiden på byggplatsen, som tekniken möjliggör. Den korta produktionstiden för elementbyggnad leder till lägre kreditivkostnader och lägre indexkostnader. Även andra omkostnader, så som: etablering och platsadministration minskar, framför allt innebär den tidiga inflyttningen att intäkterna kommer tidigt.

Fasader

Frilagd betong

Genom tekniker för friläggning kan den yttersta cementen på elementet avlägsnas och ballasten i betongblandningen blottas. Friläggning kan göras till olika djup utan att påverka den underliggande betongen. Ytor med frilagd ballast kan tekniskt lätt kombineras med andra formgjutna ytor. Färg och struktur varieras med val av färgpigment och ballastmaterial, som här exempelvis med färgat återvunnet glaskross.

1 av 10
Fasader

Tegelfasad

När vi tillverkar fasadelementen i vår fabrik kan vi gjuta in tegel, mosaik, klinker eller natursten för en helt färdig fasad vid leverans. Det ger både tids- och kostnads besparingar på byggarbetsplatsen eftersom exempelvis fasadställningar inte behövs.

2 av 10
Fasader

Terazzo

Slipad och polerad betong kallas även för terazzo. Färgpigmentering, cementval, ballastfärg och storlek ger oändliga variationsmöjligheter.

3 av 10
Fasader

Matrisgjutning

Fasader som gjuts mot matriser kan få vilken profil eller vilket mönster som helst. Det ger oss unika möjligheter att skapa karaktär åt byggnaderna och en levande känsla i fasaden. Gummimatriser med olika mönster kan sättas i botten av formen för motgjutning. Man kan även snickra en specialform med olika reliefer som mönster eller brädmaterial för att få en varierad yta.

4 av 10
Fasader

Miljövänlig självrengörare

Med EcoNox i betongen blir fasaden en modern självrengörare och miljöförbättrare. EcoNox innehåller fotokatalytisk titanoxid som bryter ner kväveoxider och organisk smuts. Titanoxid är en naturligt förekommande oxid som med hjälp av solljus omvandlar kväveoxider från avgaser till ofarliga salter som sköljs bort av regnvatten. Dessutom har den en självrengörande effekt på fasaden vilket resulterar i fina fasader under mycket lång tid. Den fotokatalytiska reaktionen fortgår under betongytans hela livslängd.

5 av 10
Fasader

Patina eller åldringsbearbetad yta

Denna yta har fått en behandling som ger en taktil känsla. Den allra yttersta cementhuden avlägsnas så att det finkorniga ballastmaterialet kan skönjas och betongen får en vacker, glimrande yta.

6 av 10
Fasader

Grafisk betong

Grafisk betong är en metod för att överföra motiv, bilder eller mönster till betongytor. Tekniken bygger på att hindra betongen från att härda i delar av ytan och sedan efterspola betongytan med vatten. Då framträder bilden genom kontrasten mellan ballasten och den ej påverkade släta ytans ljusare nyans. Bilderna kan även tryckas med färg i betongen.

7 av 10
Fasader

Infärgning av betong

Färgning av betong sker genom användning av olika typer av cement och ballast eller genom inblandning av olika färgpigment i betongen. Infärgning med färgpigment gör att de mest fantastiska färgerna på NCS skalan är möjliga. Här är det fantasin som sätter gränserna!

8 av 10
Fasader

Spritsputsad fasad

Efter avformning sprutas ett tunt lager puts med olika kornstorlekar på fasaden. Putsen kan också göras infärgad för att få en kulör på fasaden. För att få fogfria fasader kan man använda sig av väggelement bestående av innerskiva i betong samt isolering som sedan putsas på plats.

9 av 10
Fasader

Naturligt vacker

Betong är redan i sin obearbetade form ett vackert material med oändliga möjligheter. Från formgjutna släta ytor till unika, hantverksmässiga bearbetningar av betongen.

10 av 10

Ett klimatsmart material

Trots att betong är ett material som använts i tusentals år, ökar fortfarande vår kunskap om materialet genom ny forskning. Något som blivit allt klarare på senare tid är att betong är ett klimatsmart val.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Tekniska Högskola och Cementa har nyligen publicerat forskningsresultat där de beskriver hur betong tar upp och binder koldioxid från luften. Det sker genom en process som kallas karbonatisering. Kalkföreningar i betongen reagerar med koldioxid som minskar i koncentration och på så sättmotverkas
klimatförändringar som gasen bidrar till.

Verksamt under hela livslängden
Man beräknar idag att hela Sveriges bestånd av betongbyggnader tar upp 300 000 ton koldioxid varje år. Denna forskning har nu fått genomslag även internationellt och stärker förtroendet för betong som byggmaterial. Forskningens resultat innebär att man kan räkna av koldioxidupptaget från rapporterat koldioxidutsläpp. Det skulle
innebära att betongens koldioxidbelastning i Sverige skulle bli cirka
15 procent lägre än när tidigare system används för beräkningen.

Produkter

Exempel på användningsområde och elementstorlekar.

Visa alla
Balk
Bjälklag
Pelare
Väggar
Övrigt

Massivvägg

Vanliga tjocklekar 150, 200 250 mm.
Sidstorlek upp till 4 alt. 10 m.

Sandwichvägg

För att uppnå bästa brand- ljud- och isoleregenskaper använder vi olika isolermaterial. Sidstorlek upp till 4 alt 10 m.

Halvsandwichvägg

För att uppnå bästa brand- ljud- och isoleregenskaper använder vi olika isolermaterial. Sidstorlek upp till 4 alt 10 m.

Sockel

Industri • Kontor

Barriärbalk

P-hus

Starka Bostadsplatta

Med Starkas Bostadsplatta sparar du mycket tid i byggnadsprocessen. Bostadsplattan är i hög utsträckning prefabricerad och erbjuder en mycket flexibel lösning.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering