Starka på miljö

Vi strävar ständigt efter att vara en part som bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar samtid och framtid för oss, våra barn och miljön. Alla Starkas medarbetare arbetar tillsammans för att förbättra vår gemensamma kvalitet och miljö i det egna arbetet. Läs vår kvalitets- och miljöpolicy.

Vi skapar hållbara miljöer i betong ​– Starkas hållbarhetsstrategi

Genom systematiskt hållbarhetsarbete i vårt hållbarhetsjul: Arbetsliv, Affärer, Verksamhet och Produkter, levererar vi till samhällets behov av byggnader och infrastruktur med minimal miljö- och klimatpåverkan. ​

Med ett livscykelperspektiv – från råvaror, konstruktion och produktion till montage – åtar vi oss att*…​

…senast 2025 erbjuda projekt med halverad klimatpåverkan jämfört med 2018.​
…senast 2030 erbjuda klimatneutrala betongprodukter.​
…senast 2045 vara klimatneutrala i hela värdekedjan.

*Klimatpåverkan mäts i kilogram koldioxidekvivalenter per byggnadens bruttoarea för stommar [kg CO2-e/m2 BTA], och i kilogram koldioxidekvivalenter per ton för produkter [kg CO2-e/ton].

Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Sverige står inför två stora utmaningar: Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045. Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Det är ett fantastiskt material som inte rakt av går att ersätta, då det saknas alternativ som besitter betongens egenskaper. Samtidigt bidrar framförallt cementtillverkningen med stora koldioxidutsläpp.
Läs mer om hållbar betong här!#betongärhållbart

Med koll på hela livscykeln – tack vare EPD:er för våra produkter

Den tredjepartsgranskade livscykelanalysen ger transparent och jämförbar information om våra produkters miljöpåverkan. Vi har tagit fram miljövarudeklarationer (EPD:er) som visar skillnaden för klimatpåverkan för både traditionell och klimatförbättrad betong.

GREEN DIRECTION – vi ska vara en del av omställningen till en mer hållbar värld och tar nu nästa steg

Genom att märka våra hållbarhetssatsningar med vår Green Direction-stämpel blir det transparent vad vi gör och när vi gör det.

Vår allra senaste satsning är Fossilfri verksamhetEtt naturligt val för oss är att välja klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Vi har egen elproduktion med solceller och tankar våra tjänstebilar med el. Inte för att vi måste, utan för att vi vill göra det bästa av det vi kan påverka. Vi väljer självklart förnybar HVO-diesel i vår verksamhet. 

Byggvarudeklarationer: Betongelement

Hållbarhetsarbetets grundstenar:

       

 

 

       

Globala och nationella hållbarhetsmål
Vi utvärderar vår verksamhet utifrån FNs globala mål och integrerar dem i vår hållbarhetsstrategi. Tillsammans med Sveriges nationella miljömål utgör de en grund för analys av verksamhetens hållbarhetsaspekter. 

Bransch- och klimatfärdplaner
Svensk Betong tillsammans med betongtillverkare och Fossilfritt Sverige har tagit fram en färdplan och en vägledning för klimatneutral betong. Vi deltar aktivt i branschens utveckling genom i Svensk Betongs teknik- och hållbarhetsutskott och LFM30 – Malmös lokala färdplan. Vi arbetar med klimatförbättrad betong, rätt betongkvalitet på rätt plats och resursminimerade konstruktioner. Resultatet mäts med våra EPD:er, projektens klimatkalkyler och verksamhetens sammanlagda klimatpåverkan. 

Omvärldshänsyn
Det är ett viktigt ställningstagande att Starka kan bidra till positiva avtryck även utanför den egna verksamheten, såväl lokalt i vårt eget närområde som globalt. Vi stödjer lokala idrottsföreningar, flickskolan Tara Bodong i Indien och klimatinvestering genom trädplantering och lokal utveckling med VI-skogen.

God affärssed
Vår uppförandekod sammanfattar våra gemensamma värderingar och regler som vi arbetar efter för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, affärspartners och vår omvärld. Vi strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande i alla lägen som berör vårt arbete och vår verksamhet. 

Kvalitets- och miljöledning enligt ISO
I vår verksamhet är kvalitets- och miljöledningssystemen enligt ISO 9001 och 14001 integrerade. Vi utvärderar alla steg i vår värdekedja till färdigmonterad slutprodukt. På så sätt skapar vi en allt effektivare organisation och verksamhet där vi levererar enligt våra kunders behov och vi utvärderar utifrån såväl miljöpåverkan som samhällsnytta. Vi arbetar aktivt för att t.ex. minska utsläpp och spill och för att öka användandet av förnybara resurser. Se vårt certifikat.

Certifieringar för hållbart samhällsbygge
Alla våra produkter har miljövarudeklarationer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen och registrerade i Svanens databas. De är godkända för användning i Svanenmärkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för certifieringar enligt Svanen, Miljöbyggnad, LeedBreeam och Noll-CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sara Brantvall

Hållbarhet-, Kvalitet- & Miljöchef

sara.brantvall@starka.se

Telefon: 044-20 25 03