Våra EPD:er - Betongelement

Hur påverkar våra elementprodukter miljön?

Vi skapar hållbara miljöer i betong och följer kontinuerligt upp vårt arbete.
Med hjälp av EPD:er kan vi på ett transparent och jämörelsebart sätt redovisa våra produkters miljöpåverkan. EPD står för Environmental Product Declaration (på svenska - miljövarudeklaration). Miljövarudeklarationen redovisar miljöpåverkan på en vara eller tjänst ur ett livscykelperspektiv.

Klimatpåverkan redovisas som EPD-deklarationen och är upprättad med hjälp av Svensk Betongs verktyg. Därmed är LCA-data som använts baserad på EPD:er som följer EN15804 eller databasdata från ecoinvent 3.1. Allokeringen på produktionsanläggningen baseras på årliga miljöbelastningar som delats med den totala produktionen. Alla råmaterial och all energi som är identifierad i inventeringen är medtagen, inklusive spill/kassationer. För mer information se även www.svenskbetong.se/hallbarhet/epd

Utdrag ur vår hållbarhetsstrategi

"De hus vi bygger idag förväntar vi oss kunna stå kvar under mycket lång tid. Rätt tillverkad har betong mycket lång livstid, långt över 100 år. Det har även de flesta material, men det är mycket stor skillnad på vilket underhåll som behöver göras över tid, detta redovisas inte i de EPD:er vi använder idag".

Övriga kvalitetsdokument

Prestandadeklarationer: Prestandadeklarationerna är vårt sätt att visa att våra produkter uppfyller angivna egenskaper. Deklarationen ligger sedan till grund för att våra produkter ska få CE-märkas.

BBC/Nordcert: Våra produkter är även certifierade av Nordcert. BBC-märket anges på våra betongformprodukter.