Sammanfattning - vårt hållbarhetsarbete så här långt

Och vi kan stolt konstatera att vi gjort mer än vad vi lovade för tre år sedan

För tre år sedan, år 2018, antogs våra hållbarhetsmål. Högt ställda mål och vi lovade att jobba hårt för att sänka vår miljöpåverkan, både den direkta och den indirekta.

När vi nu tittar tillbaka, summerar vad vi åstadkommit så här långt, kan vi stolt konstatera att vi gjort mer än vad vi lovade.

För oss betongtillverkare är den största ”miljöboven” cement. En väldigt viktig ingrediens och ett bindemedel i betongen, men vi behöver förbättra den. Under de tre gångna åren har vi jobbat hårt för att optimera recepten – minskade cementhalter och ett ökat användande av miljöcement. Våra leverantörer väljer vi med omsorg och vi ställer höga krav på deras hållbarhetsarbete som ligger i linje med våra hållbarhetsmål. Vår cementleverantör SCHWENK är en av de mest innovativa tillverkarna av byggnadsmaterial i Europa. De strävar efter att bli ledande inom hållbara affärsmetoder och värdesätter arbetet lika mycket som vi gör. De senaste månaderna, under december 2020 och januari 2021, har vi kommit en bra bit på vägen genom att använda oss av 97 % miljöcement i vår slakarmerade produktion. Detta innebär konkret en minskning av 4 ton CO2 per dag. Dessutom har vi receptoptimerat våra håldäcksbjälklag och kan nu erbjuda även dessa producerade med miljöcement.

Det spill som bildas vid tillverkningen är också något som branschen behöver hitta metoder för att minimera. Vårt gjutarteam, de som arbetar med precision och kan luta sig tillbaka mot erfarenhet och ett stort kunnande, de har arbetat engagerat för att minimera spill genom att optimera processen när de beställer betongen vid gjutning. Den lilla mängd spill som vi aldrig kan komma ifrån återanvänder vi och gjuter så kallade legoklossar av, som sedan kan användas för byggnation av exempelvis materialfickor. Eller så gjuter vi skulpturer för konstnärlig gestaltning. Vi återvinner också vårt håldäcksspill till 100 % och återanvänder detta i betongen när nya håldäck produceras.

Vi utvecklar löpande vår produktion med fiberarmerad betong och tunnare sandwichväggar. Det ger mindre klimatpåverkan med minskad mängd betong och armering.

Transport och montage är också en viktig del av hållbarhetsarbetet. Detta sker med moderna lastbilar och lastbygelfordon. Vi samarbetar med transportörer som använder fordon som uppfyller Euro 6 och drivs med HVO eller bränsle som har inblandning av cirka 42 % RME.

Våra EPD:er är ett viktigt konkret mätinstrument. Med hjälp av dessa kan vi på ett transparent och jämförelsebart sätt redovisa våra produkters mijöpåverkan. Miljövarudeklarationerna (den svenska benämningen för Environmental Product Declaration) redovisar miljöpåverkan på våra produkter ur ett livscykelperspektiv. Starka Betongelement kan nu stolt presentera EPD:er för produkter i verksamheten.

 

 

 

Grafisk betong med betongfasad och betongstomme med vass utanför Galleria Boulevard i Kristianstad

"Sedan vi började använda oss av miljöcementet har vi släppt ut fyra ton mindre koldioxid per dag" - Peter Weidemanis, VD Starka Betongelement

Hållbarhetsprojekt i fokus: Telestadshöjdens grundskola, Växjö

Den nya grundskolan i Växjö miljöcertifieras enligt LEED och vi tillverkar betongstommarna med miljöcement från Schwenk. Den nya skolan gör plats för 600 elever. Byggstart är planerad till sommaren 2020 och tas då i drift till höstterminen 2022. Till projektet projekterar, tillverkar och monterar vi betongstommen. Läs mer.

 

Hållbarhetsprojekt i fokus: Brf Gnistra, Haninge

Svanenmärkta Brf Gnistra mitt i Haninge – 115 nya kvadratsmarta lägenheter på bästa pendlarläge. Starka projekterar, levererar och monterar betongstommen. En Svanenmärkt bostad är byggd med omtanke om människa och miljö efter höga miljö- och hälsokrav på produkt- och miljöval, med låg energianvändning och ett trivsamt inomhusklimat. Läs mer.

Betongskulpturer av vår spillbetong – i samarbete med konstnär Karin Wiberg

Vi återanvänder vår spillbetong på flera sätt. Bland annat i ett samarbete med konstnär Karin Wiberg – av hennes lerskulpturer gjuter vi skulpturer i betong av vårt spill. Skulpturerna har bland annats ställts ut på Hållbarhetsveckan i Botaniska Trädgården i Lund, Kojskogen i Lund, Näs Trädgårdar vid Astrid Lindgrens Värld och på Bosjökloster. Till våren ställs skulpturerna ut vid Norrvikens Trädgårdar i Båstad.

Vår hållbarhetsstrategi

"Vi har anslutit oss till ”Färdplan för Klimatneutral betong” med huvudmålet att 2045 så skall all betong vara klimatneutral" - läs vår hållbarhetsstrategi.

Nu fördubblar vi vår kapacitet i Arboga och bygger ut elementfabriken

I augusti påbörjades projekteringen för utbyggnaden och vår produktionschef Anders Cederhammar berättar att projektet står helt klart efter semestern 2022. Vi producerar själva väggarna och pelarna till utbyggnaden.

Den nya anläggningen kommer att möjliggöra installation av fler formbord, ytterligare en spännbädd för RDF-plattor, 1000 m2 efterbehandlingsyta med efterbehandlingsstation, målning och fönstermontage på väggsidan, 500 m2 mer utlastningsyta för RDF-plattor, en ny betongblandare med 3m3 kapacitet samt traverser och förråd. Nya silos kommer också på plats och underlättar användningen av bland annat miljöcement även i vår produktion i Arboga. Projektet har stort hållbarhetsfokus och är en av de stora satsningar vi gör kopplat till våra hållbarhetsmål.

LFM30 – ny metod hjälper byggbranschen att nå klimatmålen

Vi deltar i det lokala och branschdrivna initiativet LFM30 som syftar till att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

LFM30 har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande till år 2035. Målet ska nås med definierade gränsvärden och en ny metod för klimatbudget som går betydligt längre än föreslagen lagstiftning. Det övergripande målet är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och därefter klimatpositivt byggande år 2035.

LFM30:s metod för klimatbudget är användarvänlig och kostnadseffetkiv. Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som Boverket använder för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden. Boverket har föreslagit att gränsvärden ska införas först år 2027 och kommer då också att behöva gå över till representativa klimatdata för byggmaterial, istället för konservativa som nu föreslagits. Den lagstiftade klimatdeklarationen innehåller heller inte alla byggdelar, vilket är ett krav inom LFM30. Läs mer.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi vill vara en part som starkt bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön.

"Gröna" projekt i vårt favoritmaterial betong:

Betong är robust och långsiktigt hållbart med lång livslängd och litet drift- och underhållsbehov med kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. På grund av sin vikt är betong ljuddämpande och lufttät.

Grafisk betong - Galleria Boulevard

Klicka för större bild

Stödmur - reliefmönster

Klicka för större bild

Montage

Klicka för större bild

Fasad

Klicka för större bild

Kv Dreja, Gustavsberg

Klicka för större bild