2018-05-08

Vårt svenska VA-nät är kraftigt eftersatt

ALFA-gruppen tar nu krafttag i kommunikationen kring det svenska VA-nätet, som idag är rejält eftersatt. En åldrad infrastruktur, klimatförändringar och förändrade miljökrav bidrar till stora utmaningar för de svenska kommunerna. Sverige har halkat efter i upprustningen och nu behöver hela samhället ta ett gemensamt krafttag för att skapa rätt förutsättningar för framtidens VA-system.

Dagens ledningsnät har allvarliga brister och är oroväckande eftersatt. Läckande dag- och spillvattenledningar ställer oss inför stora utmaningar med överhängande risk för förorening av grundvattnet. Stora inläckage innebär att kommunerna måste rena större mängder vatten och i det långa loppet även investera i nya reningsanläggningar. Det ökar också risken för källaröversvämningar avsevärt.

Många kommuner arbetar idag med att laga och lappa där läckagen blivit för stora. Det medför lägre kostnader idag, men på lång sikt skulle ett gemensamt krafttag för VA-näten ge oss lägre totalkostnader och en mer hållbar framtid. För att kunna möta ökade kapacitetskrav i framtiden behöver vi börja dimensionera om VA-systemen och närliggande områden.

Skrämmande siffror visar att återanskaffningsvärdet på det svenska VA-systemet är 800 miljarder kronor. Det är lika mycket som hela statsbudgeten. Förnyelsetakten för de svenska vatten- och VA-näten är idag 240 år, jämförelsevis med den faktiska livslängden för dagvattenledningar på 100 år och spillvattenledningar på 80 år. Med andra ord, förnyelsetakten måste öka, och våra politiker måste prioritera frågan.

”Nu behöver Sveriges kommuner få upp ögonen för den utbredda VA-problematiken. Detta har länge varit ett oprioriterat område i svenska kommuner. Därför saknas det idag riktlinjer, policies och kunskap för att projekten ska utföras med exempelvis optimerad livslängd och minskad miljöpåverkan. Många kommuner kan inte garantera säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller ställda krav”, säger Per-Olof Nilsson, Affärsområdeschef Starka Betongindustrier, ett av medlemsföretagen inom Alfa Rör AB.

Om vi inte tar ansvar för att förvalta VA-systemen bra idag, riskerar vi att lämna efterkostnader med skyhög ränta till kommande generationer.

Läs mer om vårt eftersatta VA-nät här: www.sakradframtid.se

För mer information, kontakta:

Per-Olof Nilsson, Affärsområdeschef, Starka Betongindustrier, per-olof.nilsson@starka.se och 0702-61 25 21

Stefan Karvonen, Affärschef, Meag, stefan.karvonen@meag.se och 010-455 24 13

Kenneth Dahlgren, VD, Dahlgrens Cementgjuteri, kenneth@dahlgrenscement.se och 070-536 33 92.