2012-03-08

Starkas dränerande och renande markstensbeläggning – för luft- och dagvattensystemet i framtiden

Dagens städer får utstå ett hårt tryck på luft- och dagvattensystemet. Den snabba trafiktillväxten påverkar luften och en snabbt växande mängd hårdgjorda ytor samt våra klimatförändringar påverkar vårt vatten. Starkas dränerande och luftrenande markstensbeläggningar stabiliserar problematiken och verkar för en positiv utveckling.

Vårt ytavvattningssystem låter marksten, fogsand och överbyggnad samspela. Tillsammans sprider de lasterna och vattnet ner i överbyggnaden och jämfört med traditionell tät beläggning, där avrinningen till avloppssystem är en nödvändighet, minskar den dränerande beläggningen användandet av dagvattenledningar och reningsverk. Dagvatten kan ledas ut till kompletterande diken och dagvattendammar.

Från trafiken kommer påverkan på vår luft. Med Starkas Econox plattor reduceras kväveoxiderna (NOx) från bilar och bildar nitrater som sedan sköljs bort av regnvattnet. Ett pilotprojekt i Malmö visade en reducering av utsläpp från cirka 2000 bilar under ett dygn där 18 000 bilar passerar dagligen. Effekter av NOx medverkar direkt till människors ohälsa (astma och lungproblem), indirekt till produktion av marknära ozon. Marknära ozon i sin tur hindrar fotosyntesen och reagerar med slemhinnorna hos människan.

Vilka effekter får problematiken om vi inte gör något åt det? Som tidigare nämnts får vi en ökad belastning och föroreningar till luft och dagvattensystem, vi får ökade myndighetskrav på tillåten mängd dagvatten, maximal belastning på befintligt VA-system, dagvattenbeskattning samt ökade problem vid kommande klimatförändringar.

Vill du veta mer? Kom och besök oss i vår mässmonter I10 på Infrastrukturmässan i Malmö mellan den 28-29 mars.

Eller kontakta Björn Olsson, Marknadschef, på 0700 – 00 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.