2010-03-30

Luftrenande markbeläggning

Högupplösta bilder finns på: www.starka.se
Fler nyheter i bifogad pdf.

Bya-sten Econox är en ny generation marksten från Starka Betongindustrier som inte bara ser vacker ut i trädgården. Den renar även luften vi andas.

Bya-sten Econox innehåller titandioxid som aktiveras när solens UV-strålar träffar plattorna. Då startar en så kallad fotokatalytisk process vilket sänker halten av kväveoxider (NOx)* och organiska föroreningar i den omgivande luften. Hur stor reduktionen blir beror på den belagda ytans storlek men även på faktorer som solljusets intensitet, vind, luftfuktighet, nederbörd och temperatur. Reaktionen upprepas och plattornas effekt kvarstår så länge ytan hålls ren. Restprodukten blir ofarliga salter som sköljs bort av regnvattnet.
– Bya-sten Econox är utvecklad för den miljömedvetne konsumenten som inte vill göra avkall på design eller kvalitet. Plattorna är minst lika slit- och frosttåliga som traditionella produkter. I dagsläget finns ingen motsvarighet på marknaden, säger Jan Lang, produktchef på Starka Betongindustrier.

Starka Betongindustrier har som första tillverkare i Skandinavien blivit licensierad av Cementa AB för att producera fotokatalytiska markprodukter. I Italien har den här tekniken använts på vägar, parkeringsplatser och trottoarer i några år. Bland annat på Ikea i Milano där hela personbilsparkeringen består av luftrenande betongplattor. Italienska fälttester visar en reduktion av kväveoxider i inandningsluften med 20-40 procent. Vägbeläggningsförsök har även utförts i Antwerpen med goda resultat. Just nu pågår ett test i centrala Malmö på en yta av cirka 300 kvadratmeter där man mäter vilken effekt plattorna har på inandningsluften.

*Kväveoxider (NOx) bidrar till övergödning, försurning av mark och sjöar samt förhöjda ozonhalter. Kväveoxider kan även påverka människors hälsa negativt, personer med astma eller andra andningsproblem är extra känsliga. Merparten av kväveoxidutsläppen kommer från trafiken.

Välkommen till vår monter A02:300 på Nordiska Trädgårdar, 8-11 april på Stockholmsmässan.

För mer information kontakta:
Sussie Schwab, marknadskoordinator, Starka Betongindustrier
Telefon: 044-20 25 37, 0702-61 25 37
E-post: sussie.schwab@starka.se
Hemsida: www.starka.se