2018-02-28

Luftrenande egenskaper med Siena EcoNox

Siena EcoNox är plattan med luftrenande egenskaper. EcoNox™ är en beprövad produkt som tillsammans med solljus fungerar som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna i luften. Dessa omvandlas till oskadliga salter (nitrater) som försvinner av regn och vind. EcoNox™ har också en viss självrengörande effekt av organisk smuts på ytan.

De hälsofarliga avgasernas inverkan på människan är ett stort problem. Framförallt skadliga ämnen som kväveoxider (NOx) kan irritera luftvägar och orsaka sjukdomar.

Den största mängden kväveoxider kommer från gatutrafiken och frigörs i de områden där människor uppehåller sig. Allt strängare miljömål kräver fortsatt kraftfulla åtgärder. Tack vare Siena EcoNox förbättras luftkvaliteten i vår miljö.

Tester av produkten har påvisat mycket goda resultat och visat en reduktion av avgaserna från var femte bil.

Läs mer om Siena EcoNox här.