2016-04-08

Godkänt lättviktslock för enklare slamtömning och färre belastningsskador

Godkänt lättviktslock för enklare slamtömning och färre belastningsskador.

Locket väger mindre än 15 kg.

För att underlätta hanteringen av tunga brunnslock lanserar vi nu ett godkänt lättviktslock som väger mindre än 15 kg för att eliminera risken för belastningsskador, men som ändå bibelhåller säkerheten för olycksfall vid vistelse kring brunnar och minireningsverk.

Det är en modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar men med låsarmar i locket. Lättviktslocket uppfyller boverkets krav på barnsäkerhet och arbetsmiljöverkets krav på belastningsergonomi. Locket är avsett för trekammarbrunnar och minireningsverk, men kan även användas till andra avskiljaranläggningar som inte är körbara.

Lättbetäckningen ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-lO mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

Lättbetäckningen rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Se även bifogade bilder och produktblad.

För ytterligare information:

Christer Dieden

Produktchef/Projektledare VA-System

Product Manager Water & Sewerage Systems

Direkt: 044-20 25 49 (+46 44 20 25 49)

christer.dieden@starka.se