2015-03-17

Starka deltar i forskningsprojekt som visades upp på internationell miljömässa

https://www.youtube.com/watch?v=GhZmLBJKWKs

YouTube Light2Cat

Starka har sedan Mars 2012 deltagit i det (EU) FP7 finansierade projektet Light2Cat. Det är ett forsknings och utvecklingsprojekt vars mål är att ta fram nästa generations fotokatalytiskt betongbaserade material för användning, primärt utomhus men även efter testning, implementering inomhus. Främst handlar det om att reducera NOx (NO och NO2) halterna i stadsmiljö, där utsläppen av dessa partiklar kommer från fordon i vår absoluta närhet.

Light2Cat riktar främst in sig på att selektivt se till så att NO inte omvandlas till NO2 utan neutraliserar NO direkt vid utsläppskällan till NO3. Försämring av luftkvaliteten har allvarliga konsekvenser på den mänskliga hälsan inklusive en ökad andel av astma, bronkit, minskad lungfunktion och indirekt, en negativ påverkan på immunsystemet. Det är värt att notera att kostnaden för hälsan inte enbart påverkar människans livskvalitet utan har även direkt ekonomiska konsekvenser.

Light2Cat fungerar till skillnad från andra fotokatalytiska material, inte bara med UV ljus utan även med synligt ljus vilket gör att den har en högre effektivitet än tidigare material. Den är speciellt lämpad på våra nordliga breddgrader där vi har en begränsad tillgång till UV Ljus stora delar av året.