Nu växlar vi upp vårt arbete för att optimera vår betong - på riktigt!

#nogreenwashing

I förra veckan var en delegation från Starka på besök i Broceni, Lettland, hos vår cementleverantör Schwenk och i deras cementfabrik. Målet med besöket var att diskutera hållbarhetsarbetet samt klimatavtryck och vi kan med stolthet meddela att fabriken är en av de bästa i Europa vad gäller användningen av alternativa bränslen.

En av våra viktiga uppgifter är att minimera användningen av betong i våra stommar. Detta arbete görs i samarbete med våra kunder och minskad klimatpåverkan är det primära målet. Men eftersom upp till tre fjärdedelar av en betongstommes klimatpåverkan härrör från cementen är det även av största vikt att våra råvaruleverantörer arbetar aktivt med frågan.

 


 

Fabrikens användning av alternativa bränslen är upp till hela 100 %. I tillverkningsprocessen av cementklinker krävs mycket höga temperaturer, upp till 1700 grader C. Tack vare en stor blandningsstation och en torkenhet kan en mix av olika alternativa bränslen användas. På så sätt har man fasat ut kol, som traditionellt används i tillverkningen. I ett modernt laboratorium testas sedan kontinuerligt vilka bränsleblandningar som är optimala för processen och hur rökgasreningen ska optimeras.

 

Vilka bränslen som kan användas beror på tillgången av restprodukter som skapas i samhället. Några exempel i Broceni är olika fraktioner från hushållsavfall, textilarmering från uttjänta bildäck, samt avloppsslam. Fabriken är helt sluten vad gäller material, det vill säga inget spill kommer ut ur anläggningen. Partiklar som följer med rökgaserna samlas in och återförs till processen. Nästa steg är att utveckla metoder för att fånga in koldioxiden från rökgaserna för att på så sätt sänka klimatpåverkan ytterligare. Cirka två tredjedelar av koldioxidinnehållet i rökgaserna härrör från den kemiska reaktionen när kalken bränns, så ett annat viktigt spår är att jobba med minskning av andelen kalkråvara i cementblandningen.

Starkas leverans av cement sker dels från den lettiska fabriken, dels från Schwenks anläggning i Tyskland. Tack vare deras gedigna arbete och våra samstämmiga hållbarhetskrav består våra betongelement av cement med lägre miljöbelastning än branschen i stort.