Våra EPD:er - Stödmurar

Hur påverkar våra stödmurar miljön?

Vi skapar hållbara miljöer i betong och följer kontinuerligt upp vårt arbete.
Med hjälp av EPD:er kan vi på ett transparent och jämförelsebart sätt redovisa våra produkters miljöpåverkan. EPD står för Environmental Product Declaration (på svenska - miljövarudeklaration). Miljövarudeklarationen redovisar miljöpåverkan på en vara eller tjänst ur ett livscykelperspektiv.

Klimatpåverkan redovisas som EPD-deklarationen och är upprättad med hjälp av Svensk Betongs verktyg. Därmed är LCA-data som använts baserad på EPD:er som följer EN15804 eller databasdata från ecoinvent 3.1. Allokeringen på produktionsanläggningen baseras på årliga miljöbelastningar som delats med den totala produktionen. Alla råmaterial och all energi som är identifierad i inventeringen är medtagen, inklusive spill/kassationer. För mer information se även www.svenskbetong.se/hallbarhet/epd

Utdrag ur vår hållbarhetsstrategi

Rätt tillverkad har betong mycket lång livstid, långt över 100 år. Det har även de flesta material, men det är mycket stor skillnad på vilket underhåll som behöver göras över tid, detta redovisas inte i de EPDer vi använder idag. Betongs största nackdel är att det ingående materialet cement släpper ut mycket CO2 vid tillverkningen. Däremot vinner det i längden genom att det har ett naturligt tätt klimatskal, är värmelagrande, ger god ljudkomfort, har lågt underhåll och vid end of life kan återanvändas för tillverkning av ny betong eller som fyllnadsmaterial där det ersätter grus/bergkross.