Dränerande beläggning

Omvärlden förändras - och vi med den

Få kan ha missat att vi nu ser resultatet av förändringarna i vårt klimat. I takt med ökad medeltemperatur i Sverige kommer vi även att få se en ökad nederbördsmängd och en ökad intensitet i form av exempelvis kraftigare regn.

Under normala förhållanden sjunker det mesta regnvatten som faller ner i markerna, eller så forslas det bort av våra vattendrag. Men den kraftiga urbaniseringen med tillhörande förtätning av stadskärnorna har medfört en kraftig ökning av mängden hårdgjorda ytor. Detta innebär att det i våra stadslika områden skett en förändring, där de hårdgjorda ytorna påverkat den naturliga dräneringen negativt och därmed ökar andelen regnvatten som måste tas om hand på annat sätt, exempelvis via dagvattenledningar och vattendrag. Traditionella dagvattenledningar har en begränsad kapacitet att ta hand om höga mängder flöden och när dessa är fyllda drabbas våra städer av översvämningar.

Vid dessa översvämningar kan de stora mängderna ytvatten orsaka bristande vattenkvalitet. När vatten rinner över hårdgjorda ytor tar den med sig föroreningar som följer med ner i vattendragen. Till exempel så innehåller avrinning från vägar både tungmetaller och kolväten som allvarligt kan skada vattenkvaliteten.

Permeabla markstensbeläggningar

Nytänkande och nya tekniska lösningar måste till för att vi tillsammans ska kunna hitta en lösning på problemet. Vi arbetar med permeabla markstensbeläggningar, en relativt enkel och utomlandsetablerad teknik med mycket goda effekter.

Permeabla markstensbeläggningar utgår från principen att tillåta dränering av regnvatten ned igenom beläggningen och ned till underliggande lager. Dräneringen åstadkoms genom olika typer av perkolationsöppningar i stenarna. Jämfört med en traditionell markstensbeläggning infiltrerar en permeabel markstensbeläggning avsevärt mycket mer regnvatten.

En väl planerad dräneringsinfrastruktur hjälper till att hantera vattenavrinning genom att förhindra att offentliga ytor, parkeringsplatser och gator fungerar som ledningar för avrinnande vatten.

Det är mer hållbart att hantera dagvatten på ett sätt som tillåter det att falla naturligt och tränga ner i marken, snarare än att leda det till redan överbelastade reningsverk.

Så här fungerar det

Många av vår stadsmiljös trafikerade ytor är idag täckta med asfalt eller betong utan några förutsättningar för ett naturligt kretslopp där vattnet kan cirkulera. De allra bästa förutsättningarna uppkommer när man kan åstadkomma en naturlig avrinning med naturliga ytor.

Den dränerande markbeläggningen får regnvattnet att rinna ner genom beläggningen till ett underliggande grovkornigt lager. Detta lager samlar sedan upp vattnet som en reservoar. Härifrån dräneras vattnet sakta ner i marken eller till ett dräneringssystem. Metoden bidrar till att mängden föroreningar i vattnet minskar eftersom vattnet filtreras och de farliga partiklarna fastnar i sättsanden.

Produkter

Starka har under många år erbjudit ett stort utbud av dränerande markstensbeläggningar. Under 2018 presenterar vi ytterligare en dränerande produkt - Siena® Aqua, som gör det möjligt att arbeta med både dränering och design. Produkten är nämligen kompatibel med vårt övriga Sienasystem.

Visste du att?

Landsbygd

Det mesta regnvattnet som faller över landsbygden beräknas passera ner i marken, endast drygt 5 % passerar ner i någon typ av recipient (vattendrag, brunn etc). Det vatten som faller tar heller inte med sig den mängd föroreningar ner i marken, som det vatten som faller i städerna.

1 av 4
Visste du att?

Jordbruksmark

På odlad jordbruksmark räknar man med att cirka 70% av regnvattnet kommer att rinna ner i marken, trots att dessa marker till viss del är hårdgjorda genom åkerbruk.

2 av 4
Visste du att?

Bostadsområden/Förstäder

Ju mer vi närmar oss stadens kärna desto tydligare blir det att belastningen på våra VA-system och mängden föroreningar ner i recipienterna ökar.

3 av 4
Visste du att?

Städer

Regnvatten som faller på urbana hårdgjorda täta ytor leds i övervägande grad (ca 95 %) ner i någon typ av recipient och hamnar som ett ovälkommet tillskott i dagvattenledningar och reningsverk. Vattnet drar dessutom med sig föroreningar från bilutsläpp, däckslitage, oljeläckage och andra källor på sin väg till åar, sjöar och reningsverk.

4 av 4

Förutsättningar för en fungerande beläggning

Vid användning av genomsläppliga markstenssystem måste två frågor besvaras:
1. Var kan systemen användas, d.v.s. vilka förutsättningar måste uppfyllas?
2. Hur ska konstruktionen se ut för att fungera på lång sikt?


NEDERBÖRD OCH AVRINNING
Enligt förekommande praxis i bl.a. Tyskland skall en ”dränerande” beläggning klara en beräknad regnintensitet av 270 l/sx Ha. Detta sägs motsvara ett lokalt 10-årsregn med 5 minuters varaktighet.

VAR KAN BELÄGGNINGEN ANVÄNDAS?
Regnvatten och ytavflöde anses som förorenade. Till skydd för mark och grundvatten får infiltration endast ske: • utanför vattenskyddsområden. • vid ett grundvattenavstånd på minst 2 m. • utan användning av vägsalt vintertid (mikrofloran som ”äter” föroreningar och tungmetaller tål inte salt). Det finns flera typer av ”dränstenar” avsedda för olika användningsområden, från gåytor till körytor upp till högst trafikklass 3.

FÖRDELAR
• Minskad belastning på avloppssystemet.
• Vattenbalansen/grundvattennivån i marken kan bibehållas.
• Bättre klimat genom att andelen avdunstat vatten ökar.
• Den bibehållna grundvattennivån gynnar mikroorganismer som kan oskadliggöra t.ex. de tungmetaller som infiltreras med regnvattnet.

Dränerande överbyggnader

För bibehållen stabilitet i den dränerande överbyggnaden i kombination med tillräcklig infiltrations- och lagringsegenskaper i förstärkningslagret, rekommenderar vi följande:

DRÄNERANDE FOGMATERIAL: Vi rekommenderar användande av en väl graderad krossad makadam 2–5 med en maximal fillerhalt på ca 3%, med en tillgänglig porvolym på ˃ 30%*

DRÄNERANDE SÄTTLAGER: Vi rekommenderar användande av en väl graderad makadam 2–5 sättlager liknande fogmaterialet, med en max fillerhalt om cirka 3%, med en tillgänglig porvolym på ˃30%*
,
DRÄNERANDE BÄRLAGER: Vi rekommenderar användande av en väl graderad makadam 2–32 med en max fillerhalt om ca 3% med en tillgänglig porvolym på ˃ 25%*

DRÄNERANDE FÖRSTÄRKNINGSLAGER: Vi rekommenderar användande av en väl graderad makadam 2–90 med en max fillerhalt om ca 3% med en tillgänglig porvolym på ˃ 25%.*

*Mer teknisk information angående ingående material finns tillgänglig, kontakta Starka vid frågor.

Källa: Svensk Markbetong 2018

På gång

Permeabel beläggning - helt igenomsläpplig

Vi arbetar för närvarande med att ta fram ett komplett åskådningsmaterial enligt bilden till vänster. Mer information och ett uppdaterat material kommer att presenteras inom kort.

Projekt Klimatsmarta Systemlösningar 2015-2017

Vi deltog som projektpartner i detta Vinnova-projekt, som syftade till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat.

Projekt: Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer 2012-2014

Mellan år 2012-2014 deltog vi även i detta Vinnova-projekt om utmaningsdriven innovation för hållbara attraktiva städer. Läs rapporten i sin helhet här.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Jeanette Ström

Produktchef Mark Objekt

jeanette.strom@starka.se

Telefon: 044-202541

Mobil tel: 0700-002541